Nhật báo Kinh tế: "Cơ hội Trung Quốc" mở ra cánh cửa thế giới | Cơ hội Trung Quốc

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-03 12:42:47
瀹妗辫寮ゅ绫 |||||||

锛棰锛瀹妗辫寮ゅ绫锛

1016ユ锛よ娌诲虹邯濮濮娑锛ュ锛缁よ娌诲哄濮瑰锛よ娌诲虹邯濮濮瀵回灏澶甯浜哄ぇ甯稿浼缁涔璁般涓讳换妗变弗杩绾杩娉棰杩琛浜绔妗瀹℃ヨャ

瀹妗辫寮ゅ绫

缁ワ妗辫韩涓哄棰瀵煎共锛寮蹇浣垮斤淇′话瀹锛瀵瑰涓蹇璇涓瀹锛瀵规缁缁瀹℃ワ缁缁瑙蹇垫贰婕锛涓ヤ釜浜烘充椤癸ㄥ共ㄩ浠荤ㄤ腑跺浠浜鸿储╋缁娴涓璐濠锛跺绀忠锛╃ㄨ楠㈢挎璇杩瑙缁浼涓峰宸ㄩ╃锛蹇锛澶у涓猴ㄧょ胯浆跺㈢挎璇挎璇瀹℃硅绋涓婊ョㄨ锛宸ヤ棰浣涓衡绉浜洪扳锛澶ф变氦浠ユ璋绉

ョО锛妗变弗杩挎没有绾寰缁缁绾寰寤娲绾寰宸ヤ绾寰锛¤娉骞舵瀚璐跨缃婊ョㄨ缃锛ц川跺c涓ラ锛搴浜涓ヨ澶渚涓藉变骇绾寰澶′涓浜烘卞界瀵娉涓浜烘卞藉浜哄垮″娉绛辱瀹锛缁よ娌诲虹邯濮甯稿浼浼璁瀹¤骞舵ュよ娌诲哄濮瑰锛冲缁浜妗卞ゅ绫澶锛瑙瀹璋村朵韩寰锛剁即惰绾杩娉寰锛灏舵瀚缃棰绉婚妫瀵哄充娉瀹℃ヨ捣璇锛娑璐㈢╅妗绉婚

929ワ妗卞娑瀚璐裤婊ョㄨ锛宸茬变板甯甯浜烘妫瀵㈠℃ヨ捣璇妫瀵渚娉浠ユ瀚璐跨姜婊ョㄨ缃瀵瑰妗变洪冲

浠骞325ワよ娌诲虹邯濮濮娑锛灏澶甯浜哄ぇ甯稿浼缁涔璁般涓讳换妗辨瀚涓ラ杩绾杩娉锛姝eㄦュ绾寰瀹℃ュ瀵璋ャ

璁拌娉ㄦ帮妗辨涓濂虫у共锛宸蹭2017骞4浼锛充宸3骞淬

寮绠锛妗1956骞10虹锛瑗垮璋蜂汉锛姝ゅ涓村ㄩ灏澶甯浠昏

濂1976骞2璧凤ㄩ宸ヤ浜31骞达ㄧ邯妫裤濡绛澶涓ㄩㄥ伐浣杩锛2000骞村浠婚濮涔璁般

2007骞11锛妗卞浠婚灏澶甯垮涓诲腑锛2013骞1杞浠诲浜哄ぇ甯稿浼缁涔璁般涓讳换锛2017骞4浼

妗辩

妗憋濂筹姹锛1956骞10虹锛瑗跨搴璋峰夸汉锛绌剁瀛锛1976骞9ヤ腑藉变骇锛1976骞2宸ヤ

1976骞21978骞7锛ㄩ绫冲捐ㄥ璋宸ヤ锛

1978骞71979骞8锛藉跨瀹ゅ共浜锛

1979骞81981骞1锛绾濮绾妫骞查锛

1981骞11984骞2锛ㄩ濮瀹ゅ伐浣锛

1984骞21989骞6锛濡涓讳换锛

1989骞61992骞2锛浣瑰涓讳换锛

1992骞21994骞3锛ユ娣ㄥ濮涔璁帮

1994骞31995骞9锛濮甯稿绾濮涔璁帮

1995骞91997骞11锛垮匡

1997骞112000骞10锛濮涔璁帮

2000骞102007骞11锛濮涔璁帮堕达2003骞112004骞3锛间换灏澶甯垮缁锛2004骞32007骞11间换灏澶甯垮涓诲腑锛锛

2007骞112013骞1锛灏澶甯垮涓诲腑锛

2013骞12017骞4锛灏澶甯浜哄ぇ甯稿浼缁涔璁般涓讳换锛

2017骞4锛浼

2020骞3琚ャ

澶╁ ユ锛颁露 璐d换缂杈锛澶╁_NB17996

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands